Zondag 8 december 2019

Maartenskerk, 8 december 2019, Jong & Oud-dienst op de 2e zondag van de Advent

Orgelspel

Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 444: 1 en 2

Aanvangspsalm: Lied 72 : 1 en 2

Stilte

Groet
Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen.

Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering

Vervolg aanvangspsalm: Lied 72 : 4

Kyriëgebed

Lied: 451 : 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen

Eerste schriftlezing: Micha 4, 1-8

Tussenzang: 447

Tweede schriftlezing: Mattheus 3, 1-12

Tussenzang: 456b : 1, 2, 3, 4 en 7

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Lied: 1002

Gebeden en stil gebed
Gezongen Onze Vader (Lied 1006)

Collecte

Slotlied: 423

Zegen