Zondag 7 juli 2019

Voorbereiding

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied

(de gemeente gaat staan)

Aanvangspsalm Psalm 139: 1 en 2 Heer die mij ziet

Moment van stilte

Groet
Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen.

Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering
(het gebed wordt beëindigd met de woorden …)
Voorganger: … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Vervolg aanvangspsalm Psalm 139:3 – Waar zou ik vluchten

(gemeente gaat zitten)

Inleidende woorden

Kyriëgebed

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Eerste lezing Numeri 13:1-3 en 25-28 en 14:21-25

Tussenzang 904:1, 2 en 3 Beveel gerust Uw wegen

Tweede lezing Johannes 5:1-13

Tussenzang 377:1, 2 en 3 – Zoals ik ben

Preek thema: God heeft geen plan B

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: God is getrouw zijn plannen falen niet (Gez 304) (PP)

Gebeden en gaven

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”

Inzameling van de gaven

Slotlied (allen staan) 905:1,2 en 4 – wie zich door God

Zegen