Zondag 7 april 2019

Zondag 7 april 2019, vijfde zondag in de veertigdagentijd, zondag “Judica” – doe mij recht

Orgelspel
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen
We zingen Lied 290
(de gemeente gaat staan)
Aanvangspsalm: 43 : 1 en 3
Moment van stilte
Groet
Bemoediging
Gebed van toenadering
We zingen: 281 : 1, 2 en 3
(gemeente gaat zitten)
Kyriëgebed
We zingen: 547 : 1, 4, 5 en 6
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Eerste lezing : Jesaja 58 : 7 – 10
Tussenzang: 537 : 1, 2 en 4
Tweede lezing: Lucas 20 : 9 – 19
Tussenzang: 317
Preek
Muzikaal meditatief moment
Lied na de preek: 543
Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”
Inzameling van de gaven
Slotlied (allen staan): 653 : 1, 5 en 7
Zegen