Zondag 6 januari 2019

Zondag 6 januari 2019, 10.00 uur Maartenskerk

Woord van welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied: Lied 290

Aanvangspsalm Psalm 149:1,2 Halleluja! Laat opgetogen

Moment van stilte

Groet

Bemoediging

Gebed van toenadering

Zingen: Psalm 149:3,4 De Heer gedenkt in gunst de zijnen

Inleidende woorden

Kyriegebed

Glorialied: Lied 869 :4,5,6 Ik riep de Heer aan in de nood

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Psalmlezing: Psalm 149

Zingen: Lied 313:1,2

Lezing uit het Nieuw Testament: Johannes 2:1 t/m 11

Zingen: Lied 791:1,2,5.6

Verkondiging

Zingen: Lied 526:3,4 In Kana was de gloed geweken

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied Lied 905 : 1,3,4

Zegen: Amen