Zondag 28 april 2019

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen

We zingen Lied 290

(de gemeente gaat staan)

Aanvangspsalm 150:1

Moment van stilte

Groet
Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen.

Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering
(het gebed wordt beëindigd met de woorden …)
Voorganger: … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Vervolg aanvangspsalm 150:2

(gemeente gaat zitten)

Inleidende woorden

Lied 314:1,2 en 3

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Eerste lezing Johannes 21:12-19

Tussenzang 139b:1 en 2

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek Lied 885

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”

Inzameling van de gaven

Slotlied (allen staan) 416:1 en 2

Zegen