Zondag 5 juli 2020

Zondag 5 juli 2020, Maartenskerk 10.00 uur, max. 100 dienst, Jong&Oud-dienst en kerkdienstgemistdienst

• Orgelspel

• Welkom en Mededelingen

• Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied Lied 290

• Moment van stilte

• Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

• Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

• Gebed van toenadering / aanvangsgebed, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

• Inleiding op de zondag

• Lied 782 (solozang en pianospel)

(tijdens het naspel mogen de kinderen naar voren komen)

• Gesprekje met de kinderen

(de kinderen gaan naar hun eigen ruimte)

• Schriftlezingen:

1ste Schriftlezing: Mattheüs 11:25-30
“In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’” (NBV)

2de Schriftlezing: Romeinen 6:16-23
“Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (NBV)

• Muzikaal intermezzo

• Overdenking

• Muzikaal meditatief moment

• Lied 72a (declamatie en pianospel)

• Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

• Collectemoment

(allen gaan staan)

• Slotlied: Lied 422 (solozang en pianospel)

• Zegen

• Pianospel