Zondag 5 april 2020, Palmzondag, kerkdienstgemist-dienst

Zondag 5 april 2020, 10.00 uur Maartenskerk, Palmzondag, Kerkdienstgemist-dienst

Muziek

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst Henk Geljon

Moment van stilte

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de Heer – Ik zal er zijn betekent die naam – die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet
Daarom groeten we elkaar namens God: Genade en vrede, u en jullie allemaal, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen.

Gebed van toenadering
Laten we bidden: Heer onze God, eens temeer beseffen we onder deze omstandigheden: wat zijn wij zonder U. Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Neem ons leven dan in uw handen en maak ons met hart en ziel ontvankelijk voor uw heil … gebedsstilte … geef dat de blijdschap om uw nabijheid ons zal troosten en leiden en ons zal helpen bij de zorgen en problemen die ons leven overschaduwen; dat we zelf ook wat licht en troost verspreiden om ons heen. Amen.

Inleiding op de zondag

Schriftlezing: Matteüs 21: 1-17 door lector Luuk Geljon, in twee gedeelten, allereerst Matteüs 21: 1-9.

“Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’

Muziek: Hosanna Hosanna door kinderkoor de Vuurpijl uit Barneveld

Vervolg Schriftlezing: Matteüs 21: 10-17
“Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn, ”maar jullie maken er een rovershol van!’ Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht.”

Overdenking

Muzikaal meditatief moment: Alles wat over ons geschreven is Lied 556

Gebeden, afgesloten met Onze Vader

Zegen

Muziek: Laat de woorden die we hoorden Lied 422