Zondag 3 februari 2019

Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom
Zondag 3 februari 2019, 4e zondag na Epifanie

Voorbereiding

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

We zingen: Lied 290

Aankondiging aanvangspsalm (de gemeente gaat staan)

Aanvangspsalm: Psalm 67: 1

Moment van stilte

Groet
Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen.

Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering
Voorganger: … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Vervolg aanvangspsalm: Psalm 67: 3
(gemeente gaat zitten)

Inleidende woorden

Smeekgebed

Afgesloten met Lied 281 (als Kyrië en Gloria)

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Eerste lezing: Deuteronomium 26: 1 -16

We zingen Lied 320

Tweede lezing: Mattheüs 5: 17 -20

We zingen in antwoord op de lezing van het evangelie: Lied 339a

Preek

Muzikaal meditatief moment

We zingen Lied 326

Gebeden en gaven

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”

Inzameling van de gaven

allen staan

Slotlied: Lied 978

Uitzending en Zegen