Zondag 25 oktober 2020

Zondag 25 oktober 2020, 10.00 uur Maartenskerk, Bijbelzondag, max. 30- en kerkdienstgemist-dienst
thema: bijbels voor jongeren in Suriname

• Orgelspel

• Welkomstwoord en mededelingen

• Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied Lied 290

(allen gaan staan)

• Moment van stilte

• Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

• Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

• Gebed van toenadering, afgesloten met …
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

(allen gaan zitten)

• Inleiding op de zondag

• Antwoordlied: Lied 314 (pianospel en solozang)

• Inleiding op de Schriftlezingen en gebed

• 1ste Schriftlezing: Deuteronomium 6:4-9
“Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.” (NBV)

2de Schriftlezing: Mattheüs 22:34-46
“Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ Nu de Farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: ‘Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David, ‘antwoordden ze. Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’ ” Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.” (NBV)

• Muzikaal intermezzo

• Overdenking

• Muzikaal meditatief moment

• Gedicht Faya Lobi

• Afscheid van Marten Knevel

• Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

• Collectemoment

(allen gaan staan)

• Slotlied Lied 315 (pianospel en solozang)

• Zegen

• Surinaamse Gospel: Jesosi puu mi a dede (Jolanda Paulus Siwo)