Zondag 24 februari 2019

Zondag 24 februari 2019 in de Maartenskerk, voorganger ds T. Moll

Voorbereiding
Orgelspel
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen
We zingen Lied 290
Aanvangspsalm             Ps. 73: 9
Moment van stilte
Groet
Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen.
Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.
Gebed van toenadering
Voorganger: … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
Vervolg aanvangspsalm        Ps. 73: 10
(gemeente gaat zitten)
Inleidende woorden
Kyriëgebed –   we zingen:  gez. 280: 1 t/m 5

Dienst van het Woord
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Lezing: Jesaja 40: 1+2 en 9t/m 11; Romeinen 15: 4 t/m 6
Tussenzang        gez. 800: 1,2 en 3
Preek
Muzikaal meditatief moment
Lied na de preek   gez. 315

Gebeden en gaven
Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”
Inzameling van de gaven
Slotlied (allen staan)        Gez. 416: 1 en 4
Zegen