zondag 23 augustus 2020

Zondag 23 augustus 2020, Maartenskerk 10.00 uur, max 100 en kerkdienstgemist-dienst

• Orgelspel

• Welkom en Mededelingen

• Aansteken van de kaarsen aan de Paaskaars

• Declamatie met orgel- of pianospel Lied 290

(allen gaan staan)

• Moment van stilte

• Groet

• Bemoediging

• Gebed van toenadering

(allen gaan zitten)

• Inleiding op de zondag

• Lied 1008 (solozang met orgel- of pianospel)

• Inleiding op de Schriftlezing(en) door de voorganger

• Schriftlezing(en) door de lector

1ste Schriftlezing: Mattheüs 26:47-52
“Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus, ‘had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.” (NBV)

2de Schriftlezing: Efeziërs 6:10-20
“Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.” (NBV)

• Muzikaal intermezzo (kort)

• Overdenking

• Muzikaal meditatief moment

• Lied 1001 (declamatie met orgel- of pianospel)

• Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

• Collectemoment

(allen gaan staan)

• Slotlied Lied 912 (solozang met orgel- of pianospel)

• Zegen

• Orgel- of pianospel