Zondag 19 januari 2020

Orde van Dienst zondag 19 januari 2020 – Kanazondag

Mededelingen en aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 290

Zingen als openingslied: 66 : 1, 3 en 7

Stilte

Groet en Bemoediging

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 287 : 1 en 5

Kyriegebed

Zingen als glorialied: 871

Gebed om de Heilige Geest

Eerste schriftlezing: Jesaja 62 : 1 t/m 5

Zingen: Lied 176 : 1 en 3

Tweede schriftlezing: Johannes 2 : 1 – 11

Zingen: Lied 526 : 1, 3 en 4

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Zingen: Lied 792

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen als slotlied: 518 : 1, 5 en 7

Zegen