Zondag 16 juni 2019

Zondag 16 juni 2019, voorganger ds Marten Knevel

Voorbereiding

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen
We zingen Lied 290
Aankondiging aanvangspsalm door de ouderling van dienst en handdruk
(de gemeente gaat staan)

Aanvangspsalm 42:1 en 7 – Evenals een moede hinde

Moment van stilte

Groet
Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen.

Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering

(het gebed wordt beëindigd met de woorden …)
Voorganger: … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Lied 276:1 en 2 – Zomaar een dak boven wat hoofden
(gemeente gaat zitten)

Inleidende woorden

Lied 672:1,3 en 6 – Komt laat ons deze dag
Dienst van het Woord

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Eerste lezing Handelingen 2:43-47

Tussenzang Lied: 686:1 en 3 – De Geest des Heren heeft …

Tweede lezing 1Corinthe 1:10-13a en 1Corinthe 12:12,26

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek 970:1,3 en 5 – Vlammen zijn er vele

Gebeden en gaven

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”

Inzameling van de gaven

Slotlied (allen staan) 675:2 – Wat kan ons schaden

Zegen