Zondag 16 februari 2020

Liturgie voor de dienst op 16 februari 2020 in Hillegom.

VOORBEREIDING

Orgelspel

welkom en mededelingen, zingen: lied 290

aankondiging aanvangspsalm + handdruk

(gemeente gaat staan)

zingen aanvangslied: PS. 103: 1 en 2

Stilte

Groet
Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen.

Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering
(het gebed wordt beëindigd met de woorden …)
Voorganger: … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

We zingen: ps. 103: 9 ( hierna gaat gemeente zitten)

Kyrie- gebed

We zingen: gez. 280: 1 t/m 5

RONDOM HET WOORD

Gebed

lezing : Numeri 6: 22-27; 2 Korinthiers 13: 13

We zingen: gez. 413: 1 en 3

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment.

We zingen: gez. 412: 3 en 6

RONDOM ONS ANTWOORD

Gebeden: danken- Voorbeden- Stil Gebed- Onze Vader

Inzameling van gaven

We zingen als slotlied: gez. 425

UITZENDING EN ZEGEN

We antwoorden zingend “Amen”