Zondag 14 april, Palmpasen, verbintenisdienst

Zondag 14 april 2019, 10.00 uur Maartenskerk, Palmpasen, verbintenis van ds Marten Knevel met onze gemeente

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied: Lied 290

Aanvangslied: Lied 24: 1, 2 (staande)

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering
v … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

Vervolg aanvangslied: Lied 24: 4 (allen gaan zitten)

Inleiding

Lied bij het begin: Lied 558: 1, 2, 3, 4, 5

Gebed

Antwoordlied: Lied 575: 1, 4, 6

1ste Schriftlezing: Zacharia 9:9-10
“Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde.” (NBV)

Tussenzang: Lied 550: 1, 2

2de Schriftlezing: Lukas 19:36-44
“Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’” (NBV)

Tussenzang: Lied 550: 3

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 552

Verbintenis van ds. Marten Knevel met onze gemeente

Rondgang met de kinderen met Palmpasenstokken

Lied bij de rondgang: Evangelische Liedbundel 344 (apart blaadje)

Ds. Marten Knevel stelt zichzelf voor

Gebeden

Collecte 1. PKN: jeugdwerk JOP 2. Kerk

Slotlied: Lied 650 (staande)

Zegen