Zondag 12 mei 2019, Jong&Oud-dienst

Zondag 12 mei 2019, 10.00 uur Maartenskerk, Jong&Oud-dienst

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied: Lied 290

Aanvangslied: Lied 92: 1, 2 (staande)

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering
v … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

Vervolg aanvangslied: Lied 92: 3 (allen gaan zitten)

Inleiding op de zondag

Lied bij het begin: Lied 218: 1, 2, 3

Gebed

Antwoordlied: Lied 218: 4, 5

(de kinderen mogen naar voren komen)

Kinderlied: Lied 8b

(de kinderen gaan naar hun eigen ruimte)

Gebed om vernieuwing door de Geest van God

1ste Schriftlezing: Psalm 24
“Van David, een psalm. Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen, hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de HEER en recht verkrijgen van God, zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden-het volk van Jakob. (sela) Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De HEER, machtig en heldhaftig, de HEER, heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. (sela)

Tussenzang: Lied 984: 1, 2, 3, 4

2de Schriftlezing: Johannes 1:10-18
“Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.” (NBV)

Tussenzang: Lied 984: 5, 6

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 978

Gebeden

Collecte 1. PKN Jeugdwerk JOP 2. Kerk

Slotlied: Lied 423

Zegen