Zondag 11 november 2018

Zondag 11 november 2018, 10.00 uur Maartenskerk, Jong&Oud-dienst, m.m.v. Hatikwa

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied: Lied 290

Aanvangslied: Lied 136: 1, 2, 3 (staande)

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering
v … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

Vervolg aanvangslied: Lied 136: 4 (allen gaan zitten)

Inleiding op de zondag

Lied aan het begin (samen met Hatikwa): “Als je veel liefde hebt voor elkaar”
“Peter, go ring-a dem bells”

Gebed

Antwoordlied: Lied 274

(de kinderen gaan naar hun eigen ruimte)

Schriftlezing: Markus 12:28-34
“Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.” (NBV)

Tussenzang (met Hatikwa): Opwekking 368:“Hoor O Israël, de Heer Uw God is één God”
“Had ik de liefde niet”

Preek

Muzikaal meditatief moment: Hatikwa: “The Lone Wild Bird”

Lied na de preek: Lied 791

(de kinderen komen terug in de kerk)

Gebeden
Gezongen Onze Vader: Lied 1006

Collecte 1. Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat: Perspectief voor ex-gedetineerden 2. Kerk

Hatikwa: “Do Lord, oh do Lord”

Slotlied: Lied 423

Zegen