Zondag 11 augustus 2019

Zondag 11 augustus 2019, 10.00 uur Maartenskerk, 3de over Zacharias

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied: Lied 290

Aanvangslied: Lied 89: 1, 5 (staande)

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

Vervolg aanvangslied: Lied 89: 7 (allen gaan zitten)

Inleiding op de zondag

Lied bij het begin: Lied 216

Gebed om ontferming

Antwoordlied: Lied 838: 1, 3

Gebed om vernieuwing door de Geest van God

Inleiding op de lezingen: Zerubbabel en Jozua

1ste Schriftlezing: Zacharia 4
“De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals je iemand wekt uit een diepe slaap. ‘Wat zie je?’ vroeg hij, en ik antwoordde: ‘Ik zie een lampenstandaard die helemaal van goud is, met een schaal erop, en op die schaal zijn zeven lampen bevestigd, zeven lampen met elk zeven tuitjes. Daarnaast staan twee olijfbomen, één rechts en één links van de schaal. Wat betekent dat, mijn heer?’ ‘Weet je niet wat dat betekent?’ vroeg de engel die met mij sprak, en ik antwoordde: ‘Nee, heer.’ Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen-zegt de HEER van de hemelse machten-maar met de hulp van mijn geest. Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen.’ Daarna richtte de HEER zich tot mij met de verzekering: ‘Zerubbabel zal deze tempel eigenhandig voltooien, zoals hij hem eigenhandig heeft gegrondvest.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. Ook al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk, de ogen van de HEER zullen met welgevallen rusten op de gegraveerde steen in de handen van Zerubbabel. Die zeven lampen zijn de ogen van de HEER, die over de hele aarde rondgaan. Vervolgens vroeg ik aan de engel: ‘En die twee olijfbomen links en rechts van de lampenstandaard, wat betekenen die?’ En ik voegde eraan toe: ‘Wat betekenen die twee olijftakken waaruit door twee gouden buisjes de gouden olie vloeit?’ ‘Weet je dat niet?’ vroeg hij. ‘Nee, heer, ‘antwoordde ik, en hij zei: ‘Dat zijn de twee gezalfden, die naast de Heer van de hele aarde staan.’” (NBV)

Tussenzang: Lied 912: 1, 3, 5

2de Schriftlezing: Openbaring 2:1-4
“Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: “Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft: Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.”” (NBV)

Tussenzang: Lied 912: 6

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 675

Gebeden

Collecte 1. KIA Werelddiaconaat Zuid-Afrika 2. Diaconie

Slotlied: Lied 993

Zegen