Zondag 10 november 2019

Zondag 10 november 2019, 10.00 uur Maartenskerk, Jong&Oud-dienst, Overstapdienst

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied: Lied 290

Aanvangslied: Lied 105: 1, 2 (staande)

Moment van stilte

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

Vervolg aanvangslied: Lied 105: 3 (allen gaan zitten)

Inleiding op de zondag

Lied bij het begin: Lied 274

Gebed

Antwoordlied: Lied 832

Gesprekje met de kinderen

(de kinderen gaan naar hun eigen ruimte)

Gebed om vernieuwing door de Geest van God

1ste Schriftlezing: Lukas 18:9-14
“9 ¶ Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’” (NBV)

Tussenzang: Lied 990: 1, 2, 3, 4

2de Schriftlezing: Romeinen 3:22-26
“22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 25 (25-26) Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 26 (NBV)

Tussenzang: Lied 990: 5, 6

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 912

In memoriam (allen staan)

Gedachtenislied: Lied 961

(allen gaan zitten)

Gebeden

Gezongen “Onze Vader”: Lied 1006

Overstapmoment

Zegenlied: Lied 923 (staande)

Collecte 1. PKN ondersteuning van Dorpskerken, 2. Kerk

Slotlied: Lied 423

Zegen