Uit de kerkenraad van 7 juni

UIT DE KERKENRAAD.

Op 7 juni vergaderde de kerkenraad. Zoals gebruikelijk bespraken we weer een kans uit het boekje “Leiderschap met lef”. Het ging over kans 9: “Beter een goede buur….”. De volgende stellingen en vragen kwamen aan de orde:

  • Wil je als kerk zichtbaar zijn in je buurt of je dorp, dan is ook de omgeving buiten je kerk een uitgangspunt voor activiteiten en beleidskeuzes;
  • Weet de wijkagent of de huisarts de kerk te vinden als er iets aan de hand is;
  • Kent u als predikant en kerkenraadslid de sleutelfiguren in uw omgeving;
  • Durf te geloven dat de geest aanwezig is in uw buurt en dat u daarbij aan mag sluiten.

Op voordracht van de kerkrentmeesters benoemden we Hans de Jong, Stationsweg 216, tot kerkrentmeester (geen ouderling). Deze benoeming zal op zondag 12 juni in de kerkdienst worden afgekondigd. De gemeente krijgt dan, zoals gebruikelijk, 5 dagen de tijd om bewaar tegen deze benoeming in te dienen. Inmiddels weten we dat er geen bezwaren zijn ontvangen. We zijn erg blij dat Hans het College van Kerkrentmeesters komt versterken en heten hem daarin van harte welkom.

In de vorige vergadering spraken we over de herinvoering van de zondagsbrief. Op verzoek van de kerkrentmeesters zal aan de Commissie Eredienst worden gevraagd de kosten van deze brief op te nemen in hun begroting voor 2017. Bij het samenstellen van de totale begroting voor 2017 zal een budget voor de Eredienst worden vastgesteld, waarna de Commissie zelf kan besluiten of de zondagsbrief daar in past.

De kerkenraad benoemde een commissie, bestaande uit Marja van Kessel, Jaap Bruijn, Jan Omvlee en Henk Geljon, om in de zomervakantie de jaargesprekken met onze predikant en met onze pastor te voeren.

We blikten terug op de gemeentevergadering van 24 mei, waarin we in veertien groepen inventariseerden wat we aan professionele menskracht, gebouwen en voorzieningen belangrijk vonden om na 2020 als kerk te kunnen functioneren. We vonden het een inspirerende avond die ons veel stof tot nadenken heeft gegeven.
Een voorbereidingscommissie, bestaande uit Henk Hoekstra, Henk Geljon, Ineke Diepeveen en Wout Klomp zal voor de kerkenraad van 6 september een voorstel voor een plan van aanpak opstellen. Het is nu te vroeg om vooruit te lopen op dat voorstel, maar het is duidelijk dat gemeenteleden zullen worden ingeschakeld in het proces.
Als u daarin mee wilt doen kunt u zich opgeven bij de scriba, bij voorkeur per mail (kerkenraad@pghillegom.nl).
Schrijft u er dan ook in welke kennis en ervaring u kunt inbrengen en wat uw belangstelling en motivatie is.
U kunt daar ook mee wachten tot na de kerkenraad van 6 september.
Pas dan kunnen we verder ingaan op de voorgenomen werkwijze.
Let dan wel op onze berichtgeving op de website, want het daaropvolgende kerkblad verschijnt pas op 9 oktober.

Volgens onze huisregels moet in de laatste vergadering voor de zomervakantie het moderamen gekozen worden. Het moderamen is de agendacommissie die de vergaderingen van de kerkenraad voorbereidt en in spoedgevallen besluiten kan nemen. Het moderamen werd in zijn geheel herbenoemd: voorzitter: Henk Geljon, scriba: Wout Klomp, assessor(plaatsvervanger): Philip de Wolf, Paul Koets als ouderling-kerkrentmeester en Gert Jan van Dalen als diaken. De predikant is volgens de kerkorde lid van het moderamen en behoeft dus niet gekozen te worden. Om er zeker van te zijn dat er altijd een kerkrentmeester en een diaken aanwezig is, benoemden we Jan Omvlee als plaatsvervanger van Paul Koets en Ineke van Kesteren als plaatsvervanger van Gert Jan van Dalen.

Uit het pastoraal team werd gemeld dat men werkt aan een herindeling van het pastoraat in twee wijkteams. Daar hoort u ongetwijfeld nog meer over.

Het is al jaren gebruik dat een groep gemeenteleden op paasmorgen paasliederen zingt op de begraafplaats aan de Wilhelminalaan. In het kerkblad van 20 maart schreef ds. Zaagsma al: “Het aantal deelnemers loopt de laatste jaren behoorlijk terug. Zodanig, dat we ons moeten afvragen of het wel zin heeft hiermee door te gaan…….Zullen we er samen dit jaar een mooi, groot koor van maken om 9.00 uur op de begraafplaats?”.
Helaas was het weer een heel klein koortje. De kerkenraad heeft daarom besloten deze activiteit te stoppen. Als u dat jammer vindt, verzamel dan een aantal mensen dat volgend jaar Pasen op de begraafplaats wil komen zingen en meld u tijdig bij de kerkenraad. Dan kunnen we nog altijd op dit besluit terugkomen.

Met de kerkrentmeesters hebben we intensief overlegd over mogelijke verschuivingen in de werkverdeling van koster/beheerders. De kerkrentmeesters gaan hier verder mee aan de slag.

Dit was de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie. Maar het werk ligt geen drie maanden stil. Het pastoraat en diaconaat gaat gewoon door, commissies blijven samenkomen en last but not least: u bent iedere zondagochtend welkom in de kerk!

Ik wens u allen een goede vakantietijd.

Henk Geljon