Pinksterzondag 31 mei 2020, kerkdienstgemist-dienst

Pinksterzondag 31 mei 2020, Maartenskerk 10.00 uur, kerkdienstgemist-dienst

• Herkenningstune

• Welkom en mededelingen

• Moment van stilte, Bemoediging en Groet

• Gebed van toenadering

• Inleiding op de zondag

• Muziek: Lied 683 ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest

• Inleiding op de Schriftlezing(en)

• Schriftlezing: Handelingen 2:1-13
“Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië-wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’” (NBV)

• Overdenking

• Muziek: Lied 686 De Geest des Heren heeft (Bas van Nienes, Liedboek der Mensenkinderen)

• Dankzegging en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

• Collectemoment

• Zegen

• Muziek: Lied 675 Geest van hierboven

• Herkenningstune