Wie zijn wij


BBeeld van onze Gemeente
Als gemeente vertrouwen en ervaren we dat God met ons meegaat als wij gaan op ons levenspad.
We trachten de boodschap van Jezus te verstaan en hem daarin na te volgen.
Geleid door Gods Geest willen we zo vorm en zin geven aan ons leven, onze pelgrimstocht.
Onze kerk fungeert daarbij als herberg onderweg.

    Dit willen we zijn en doen:

  • Gids zijn op de weg naar God
  • Bouwen aan de basis
  • Bruggenbouwen op de plek waar we wonen

Woord en Daad

OOnze gemeente heeft sterke trekjes van doeners: Woord en Daad. Onze gemeente omvat zo’n 900 adressen en meer dan 200 gemeenteleden zijn prettig bezig in zo’n 40 verschillende kerkelijke activiteiten. In diverse groepen van verschillende omvang wordt samengewerkt en vaak worden daarbij steeds meer mensen betrokken, ook van buiten onze kerkelijke gemeente.
De groepen en groepjes zijn druk bezig voor een ‘goed doel’ en in de saamhorigheid wordt ook naar elkaar omgekeken.

Nieuwe identiteit

NNa de Tweede Wereldoorlog zijn de grote kerken in een groeiproces veranderd. Ook in Hillegom zijn zo zaken veranderd: De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk zijn in de jaren ’90 in een Samen-op-Weg-proces gekomen en in 2008 gefuseerd tot de Protestantse Gemeente te Hillegom.
In een proces van geloofsgroei is ook de identiteit van de gemeente en van de gemeenteleden veranderd en is de geloofsbeleving centraler komen te staan en spreken we nu over een gastvrije, plurale gemeente met een sterk oecumenische inslag.
In de erediensten ervaren we de oecumenische liturgie, de bloemen en de kaarsen, de muziek en we zingen, horen het woord, bidden gezamenlijk het ‘OnzeVader’, ontvangen de zegen en voelen Gods nabij-zijn en we schamen ons niet als we geen antwoord weten op al onze vragen. Na de eredienst ontmoeten we elkaar bij de koffie, we vragen: hoe gaat het ermee? we praten na over de preek en maken afspraken.
Hoogtepunten vormen de kerkelijke feesten met de Drie Dagen van Pasen, de Kerstnachtdienst en de projecten van de kindernevendienst in Veertigdagentijd en in Advent.
Als je in geen tijden in de kerk bent geweest, moet je dat toch eens komen meebeleven; de kerk is werkelijk veranderd en je bent welkom.

Bekende kaders en vernieuwde taken

WWe hebben het nog niet gehad over de noeste werkers in de bekende kaders. Pastoraat, het omzien naar elkaar, vindt in allerlei vormen plaats. Het min of meer georganiseerde pastoraat orienteert zich nu op ‘pastoraat naar leeftijd’.
Diaconaat, hulp bieden veraf en dichtbij. Opvallend is de weekelijkse ‘bloemengroet’ en het maandelijks in de kerk schrijven van kaarten voor zieke gemeenteleden of voor iemand die daar aan toe is. Een aantal gemeenteleden zijn de promotoren van zeker drie Derde Wereld Projecten.
Erediensten iedere zondagochtend. Regelmatig is er een ‘Bijzondere dienst’ zoals bijvoorbeeld tezamen georganiseerd met de basisschool. Verder de spirituele, meditatieve Taizé-diensten met de jongerenmuziekgroep.
Vorming en Toerusting: een serie studieavonden onder de koepel van de plaatselijke Raad van Kerken. Al verscheidene jaren draait een cursus Hebreeuws; vandaar ‘Dabar’ dat betekent Woord en Daad.
Rentmeesters weten alles financieel rond te krijgen, mede door de sociale en culturele activiteiten in de kerkgebouwen.
De Kerkenraad overziet het alles, heeft het zeer druk gehad met de fusie en is nu bezig om het beleid duidelijker uit te spreken.

Wex3
Wex5