Oecumenisch Drieluik Refo500 in Hillegom

Dit jaar wordt herdacht dat de reformatie 500 jaar geleden begon. Dit jubileum is een moment van terugkijken, bezinnen en vooruitkijken voor protestanten en katholieken. Daarom organiseert Hillegomse Bronnen een drieluik in het kader van Reformatie 500 en Oecumene. Er komen bijzondere sprekers uit drie verschillende kerken. zie ook de site van Refo500


Woensdag 27 september 20:00 in Open Hof, Raadhuisstraat 3

Spreker: Dr. Herman Speelman
Thema: Reformatie en Oecumene.

Dr. Herman Speelman (1953) is gereformeerd predikant, doceert aan de Theologische Universiteit Kampen en is gast-docent Oecumenica aan Bovendonk, een RK priester- en diakenopleiding. Hij heeft veel ervaring als pastor en docent in binnen en buitenland en heeft tevens als legerpredikant gewerkt. Dr. Speelman zal spreken over de historische ontwikkeling rond de reformatie, waarbij hij vooral ingaat op de vraag hoe met name Rome en Reformatie bij de kerkhervormingen elkaar beïnvloed hebben en nog steeds beïnvloeden.


Woensdag 11 oktober 20.00 uur in De Hoeksteen, Karel Doormanplein 1

Spreker: Prof. Dr. Peter-Ben Smit
Thema: Avondmaal en Eucharistie in de oecumene

Prof. Dr. Peter-Ben Smit (1979) is hoogleraar en is gepromoveerd in de nieuwtestamentische wetenschap en in de Anglicaanse en oecumenische theologie. Daarnaast is hij gehabiliteerd in de kerkgeschiedenis. Hij is priester en deken van het Oud-katholiek Bisdom Haarlem. Hij promoveerde met een proefschrift over de voorstelling van het Rijk Gods als tafelgemeenschap in het Nieuwe Testament en zal daarom ook spreken over het Avondmaal in de oecumene.


Woensdag 25 oktober 20.00 uur in het Teresiahuis (achter de Jozefkerk)

Spreker: Mgr. Dr. Hans van den Hende
Thema: Vijftig jaar Oecumenische dialoog in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie

Mgr. Dr. Hans van den Hende (1964) is Rooms-katholiek bisschop van Rotterdam. Hij studeerde Canoniek Recht in Rome en promoveerde op de taak en de rol van de bisschoppenconferenties sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1961-1965). Namens de Nederlandse RK Bisschoppen is hij referent voor de oecumene en daarom zal hij ook spreken over de oecumene sinds dat Concilie (bisschoppenvergadering) en over de huidige situatie.