Kerkblad Samen Kerk

Colofon
Het kerkblad Samen Kerk is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Hillegom en verschijnt in 2015 in een oplage van ca. 1000 exemplaren, 10 maal per jaar.

Abonnementen en adreswijzigingen:
Linda van Dalen
Biljoen 11, Hillegom
e-mail: Linda.vanDalen@hotmail.com

Inleveradres kopij:
Samenkerk@pghillegom.nl
Redactie: Elly Keijzer en Ed Olivier

Abonnementsprijs:
Abonnementen op Samen Kerk zijn kosteloos. Wel wordt eens per jaar via een bijgesloten betalingsverzoek een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd.

Voor advertenties:
C.B.van Waveren,
e-mail epluskvanwaveren@snelnet.net
tel: 0252 529310

Samen Kerk bezorgklachten:
Dhr. Bas de Vries
e-mail: BasdeVries@ziggo.nl  
tel: 0252-519087

Voor contacten:
Kerkenraad: kerkenraad@pghillegom.nl
Website: www.pghillegom.nl
Redactie website: Website@PGHillegom.nl
Facebook: www.facebook.com/pghillegom
Redactie kerkblad: samenkerk@pghillegom.nl

Druk: Drukkerij van Lierop, Hillegom.

Lees alle berichten over SamenKerk
Ga  terug