Hillegom vindplaats van Gods liefde? Januari 2016

Hillegom vindplaats van Gods liefde?
Rondkijkend op het Internet en in TROUW zie je overal stimulansen om onze Protestantse Kerk levend(ig) te houden.
De PKN komt met het synoderapport “Waar een Woord is, is een weg”, na de landelijke oriëntatie met de “Enquête Kerk 2025”. Bij jonge predikanten slaat het aan en ze reageren onmiddellijk…
Dagblad TROUW laat zien hoe kerken in den lande reageren op de krimp en de initiatieven om daar iets tegenover te stellen.
Aanknopingspunten genoeg om ook de Protestantse Gemeente te Hillegom te bekijken en zo mogelijk verder in beweging te zetten.

Impulsen voor Pastoraat en Diaconaat
Het ‘omzien naar elkaar’ is de kern van ons christen-zijn in deze wereld veraf en dichtbij.
In de huidige ‘participatiemaatschappij’ verwacht je nu een nauwe samenwerking en afstemming tussen pastoraat en diaconaat. Vanuit beide hoeken worden vanuit de landelijke PKN initiatieven ontwikkeld om beter in te spelen op een meer bij-de-tijdse aanpak.
Twee voorbeelden van deze aansprekende aanpak brengen we – in alle openheid –  naar voren.

boek_large_p_514a71ab5175b3.60570331 (1)1.  “Waarderende Gemeenteopbouw”
 Ds. Nelleke Boonstra heeft een inspirerend artikel over “Waarderende Gemeenteopbouw” geschreven, waaruit we iets citeren:
Waarderende gemeenteopbouw is in opmars. Het boek Goede Wijn van dr. Jan Hendriks wordt door veel mensen gelezen, predikanten en kerkenraden buigen zich over de nieuwe manier van kijken naar de gemeente.
Bij de waarden of uitgangspunten kunnen we al zien dat pastoraat in het geding is.
Ieder doet ertoe is een belangrijke waarde in het pastoraat en de ervaringsverhalen zijn natuurlijk een van de belangrijke onderdelen van het pastoraat.
Zo kun je bij een verhaal van een ander blijven focussen op het verdriet of het probleem, of je zet halverwege een knop om, en helpt de ander waar je mee spreekt, mee de knop om te zetten. Je kijkt anders. Je let daarbij sterker op de positieve signalen in het verhaal en versterkt deze. Ook denk je na over de mogelijkheden die er zijn om nieuwe wegen op te gaan. Je hebt de essentie van de filosofie van Waarderend Werken voor ogen.
Zie: http://www.waarderendegemeenteopbouw.nl/
Het deed ons ook denken aan de goede ervaringen in het verleden met de “Vertelkring” met Cees Diepeveen en hoe Gerda van Trigt nu met de tieners in de “Tienernevendiensten” verhalen weet te verbeelden.

DSC 339512. De “Zorgzame kerk”
Herbezinning van de kerk is nodig: welke rol kan en wil onze kerk spelen in de ‘participatiesamenleving’?
Kerk in Actie is het project ‘Zorgzame Kerk’ gestart met 18 proefgemeenten.
De vier pijlers van het project zijn:
Kerk als schakel: het kerkgebouw inzetten voor zorg- en welzijnsactiviteiten.
Kerk als knooppunt: aandacht voor levensvragen van mensen in de wijk.
Zorgmaatjes: ondersteuning bieden aan zorgafhankelijke mensen die dreigen in een isolement te raken.
Lokale lobby: opkomen voor de belangen van mensen die voor hun zorg afhankelijk zijn van de burgerlijke gemeente.

In het begeleidende traject worden de deelnemers op weg geholpen in de keuze voor één van de deelprojecten.
Deelnemers worden bewust gemaakt van het belang van netwerken en de vraag hoe je als kerkelijke gemeente kunt bijdragen aan het vormen van een netwerk rondom kwetsbare en zorgafhankelijke mensen.
Zie: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Zorgzame-Kerk-Folder.pdf

Tot slot
We hopen dat onze gemeente een blijvende vindplaats is of wordt van geloof, hoop en liefde, en met nieuwe impulsen – met uitstraling naar buiten – het jaar 2025 haalt.
We wensen een ieder Gods zegen toe in het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
Wil en Bob Caron.
December 2015

P.S. De Coördinatiegroep Waarderende Gemeenteopbouw organiseert een tweede landelijke dag, op vrijdag 5 februari a.s. in Utrecht.
Zie de AGENDA

Wex3