Beleidsplannen (3) “Samenhang” , maart / april 2015

Beleidsplannen “Samenhang”
In januari en februari keken we in het werkboek voor beleidsontwikkeling “Bronnen voor Beleid” en met die blik blikten we even rond in onze gemeente.
Nu oriënteren we ons op de samenhang en organisatie van alle activiteiten in onze gemeente en de bemensing om dat goed te laten verlopen.
We kennen minstens 30 “jobs” in onze gemeente, met ambtsdragers en groepen met activiteiten, waarbij zo’n 200 à 250 gemeenteleden betrokken zijn.
.
visie“Zoeken naar Samenhang”
In het op tafel liggende CONCEPT-Beleidsrapport “Zoeken naar Samenhang” wordt bij de visie op onze gemeente geconstateerd dat “betrokken gemeenteleden zeer actief zijn, maar dat de activiteiten in hoge mate intern gericht zijn en onderling weinig samenhang vertonen”.
Voor de oplettende lezer treffen we op pg.12 de oplossing: “Wij stellen daartoe voor om, met ingang van dit beleidsplan, een aantal activiteitengroepen formeel samen te voegen tot één taakveld”.
Voor kenners van het rapport “Bevestig (de) mensen in Hillegom”  uit 1995 van de toenmalige SoW Commissie Gemeente-opbouw is dat geen revolutionair idee.

Taakvelden
Bladerend in het huidige CONCEPT-Beleidsrapport vinden we bij de “verbeteringen” een aantal taakvelden besproken.
Op pg. 6 vinden we de “Taakgroep Eredienst” een vernieuwde taakgroep met de regiefunctie voor een goede communicatie en samenwerking bij de erediensten.
Op pg. 8 treffen we de overkoepelende commissie “leergemeenschap”, “waarin het enthousiasme, de ervaring en de expertise van de mensen die op dit moment de vorming binnen onze gemeente gestalte geven, gebundeld wordt.”
Op pg. 11 is sprake van de “nieuwe structuur van het pastoraat” maar er wordt géén structuur voor het totale pastoraat geboden. Wel wordt in bijlage 5.1 een “vernieuwing” van het aandachtspastoraat met straatkringen gepresenteerd.
Op dezelfde pagina 11 vinden we enkele woorden aan de jeugd gewijd. Een nieuw op te richten “jeugdteam”, “zal naar manieren zoeken om de kinderen en jongeren binnen onze gemeente te verbinden door activiteiten met een diaconaal of vormend karakter”.
Op pg. 14 lezen we: ten behoeve van de communicatie binnen de gemeente zal een “communicatieplatform” worden (her)opgericht “dat als doel heeft de bestaande communicatiekanalen zo in te zetten dat zij de samenhang binnen de gemeente dienen, gemeenteleden binden en verbinden en het gezicht van onze gemeente naar buiten toe positief bepalen”.
Op pg. 25 wordt geconstateerd: “de colleges van diakenen en van kerkrentmeesters en hun activiteitengroepen kennen al een vergelijkbare clustering en hebben hun eigen verantwoordelijkheid en contacten”.

Bemensing
Gezien de vele leidinggevende en organisatorische taken die liggen te wachten, kunnen we wel een paar stevige ambtsdragers gebruiken.
De activiteitengroepen binnen een taakveld coachen en schouderklopjes geven.
Zorgen dat de taakvelden onderling goed samenwerken.
Met plezier voor je kerk bezig zijn en jezelf nog verder ontwikkelen.
In een voltallige kerkenraad is er in onze gemeente plaats voor 12 ouderlingen, inclusief voorzitter, scriba en 2 jeugdouderlingen, plus 7 diakenen en plus 4 ouderling-kerkrentmeesters.
We hebben nu 3 of 4 ouderlingen, dat wil zeggen: er zijn 8 of 9 vacatures, waaronder een vacature voor een voorzitter en één voor een scriba.
Uit de in november 2014 voorgedragen 50 namen zijn er nu 3 nieuwe ouderlingen door predikant en kerkenraad geschikt bevonden.
Er blijven zo 5 of 6 vacatures voor ouderling open staan.

Met vriendelijke groet,
Wil en Bob Caron

Wex3

(Reactie Moderamen Kerkenraad:)
Het moderamen wil graag reageren op bovenstaand stuk en wel met name over het stuk ‘Bemensing’. In dit deel van de bijdrage wordt de kerkenraad (incl. de predikant) verweten dat hij velen van de voorgestelde gemeenteleden ongeschikt acht voor het ambt. Dat is echter niet juist.
De Kerkenraad heeft voor de criteria gekeken naar algemene kerkelijke punten, zoals in de kerkorde voor een bevestigingsdienst staan. Deze punten komen ook terug in de vragen welke aan ambtsdragers gesteld worden op het moment dat ze bevestigd worden.

Er zijn 47 namen van gemeenteleden ontvangen. Daarvan zijn er 13 genoemd als ouderling (incl. jeugd-), 18 zijn voorgedragen voor een ander ambt of functie en 16 zijn genoemd zonder een aanduiding van functie of ambt. De meeste van deze 29 personen hebben aan een (of meer) van de kerkenraadsleden laten weten dat zij geen ambtsdrager willen worden of dat althans op dit moment nog niet willen. Daardoor blijven er nu 6 vacatures voor ouderling openstaan.